رهایی

می نویسم ، نه از آن گونه که سخنی گفته باشم ، تنها برای آنکه حرفها در دلم تلنبار نشود ... آری تا سبک شوم و به آسمان پرواز کنم

مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
13 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
13 پست
تیر 87
8 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
15 پست
آذر 86
1 پست