برای تو که دوست دارم آرامشت را ...

سکوت کن به ازای تمام زمزمه ها

سکوت کن به نوای تمام چلچله ها

مخوان ترانه ی پاکی ، شرف در این برزخ

که نیست دیگر ، آتش زدندشان یکجا

سکوت کن ، مزن دمی فریاد

و این پیام نکو را همیشه دار به یاد

برای راه نمایاندنی به بی خردان

مکن تبه جوانی  ِ خود را ، مده تو عمر به باد

مکن تو حنجره زخمی بری جمعی منگ

مباز رنگ میان  ِ جماعت  ِ صد رنگ

برای بی خردان حرف از خرد گفتن

مثال  ِ آنکه نوازی به گوش  ِ کر صد زنگ

سکوت کن اگرت در درون پر آشوب است

سکوت کن ، سکوت بس خوب است

سکوت کن که در این قارقار  ِ بی خردان

سکوت بی شک تنها متاع  ِ مرغوب است ...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید