خیال پرواز

عقاب ها ترجمان  ِ رهایی اند

.

.

.

مرغ و خروس های همسایمان خیلی همت کنند ، تنها هر شب در بسترهای نمناکشان

رویای آسمان را ببینند و هر صبح همچون همیشه در بستری از دانه وادرار چشم به

سرنوشت   ِ ناگزیرشان بگشایند .

آری ، به گمانم هر روز که همسایمان برای رها شدن از دست  ِ کرم ها و مورچه هایی

که پشت بام را انباشته اند ، مرغ و خروس هایش را به آنجا می برد ، تنها آن هنگام

است که بی تصوری از اوج و دلخوش به خیال  ِ واهی  ِ ایستادن بر بام  ِ جهان ، دقایقی

می پندارند عقاب می شده اند .

تنها و تنها در خیال

...

عقاب شدن دلی می خواهد به بی کرانگی  ِ آسمان .

کار  ِ هر مرغ و خروسی نیست ...

فکرش را هم نکن !

/ 1 نظر / 21 بازدید