کلمات و من ...

کلمات دوستان  ِ منند

همدمان  ِ بی همتای هذیان های شبانه ام

تبلور  ِ مطنطن  ِ ذهن  ِ متروکم

پرستار  ِ پستو نشین  ِ روح  ِ پراضطرابم

بردبار  ِ همیشه بیدار  ِ بستر  ِ بیماریم

شناسنامه  ی شادی های پر تشویش و تشویش های خالی از شادی ام

آری ، مرا می شناسی ؟

کلامم را به جستجو بنشین

احوالم را می دانی ؟

جمله هایم را ، کلماتم را ، واژه به واژه ، حرف به حرف ، آوا به آوا به نظاره بنشین

کلمات  ِ خسته

کلمات ِ پر توان

کلمات  ِ غمگین

کلمات  ِ شاد

کلمات  ِ خوش آوا

کلمات  ِ ناموزون

کلمات  ِ ترسیده

کلمات  ِ پرشهامت

کلمات و من ، من و کلمات ، کلمات و ...

/ 0 نظر / 25 بازدید