در این دنیا که خوبی هست کمیاب ....

نهال ِ دوستی کمتر خورد آب ....

در این دنیا که مردی هم فسانه ست ...

توقع داشتن بس جاهلانه ست ....

در این دنیا که هرکس فکر  ِ خویش است ...

دل ِ هرکس ز  ِ دست ِ دوست ریش است ....

در این دنیا که غم خوراک ِ روح است ....

مقاوم کو تواند بود کوه است ....

به این دنیا نباید دل ببندی ...

به روی هر غمی باید بخندی ....

چو دلگیرت کند رسم ِ زمانه ....

بجنگش رو به ضرب ِ تازیانه ...

ز نامردی ِ نامردان مفرسای ...

تو مردی پیشه کن هرلحظه هرجای ....

وگرنه کار و بارت سخت زار است ...

همی روزت چو شبها تار ِ تار است ...

دگر روزی شوی آگه ز ِ کارت ....

که خاک ِ تیره باش جایگاهت ....

 

" Written By Me "

/ 0 نظر / 10 بازدید