می گذرد زندگی ، در گذر روزگار ...
ا ین غم و شادی ِ ما  ، نیست بسی ماندگار
غصه ی بیشی ، کمی ، غصه ز ِ بی همدمی ...
شادی ِ دیدار ِ یار ، رونق ِ احوال و کار ...
می نبود پایدار ، فکر دوامش مدار ...
در همه حالت بخند ، دل به شرایط نبند ...
قصه ی خلقت نخست ، خواه غلط یا درست ...
در گرو ِ دید ِ توست ...
گاه که آزرد بخت ، زندگیت را چه سخت ..
سینه پرامید دار ،غصه و غم زن به دار ...
در همه دم ، هر کجا ، با خود این را بگو ...
در پی ِ هر گریه ای ، خنده می آید به بار ...

/ 0 نظر / 7 بازدید