بنگری چون به آسمان بینی ...

همه جا پاکی و طراوت را ...

چون به دریا همی شوی خیره ...

به وجودت دهد لطافت را ...

کوه را گر نظاره اندازی ...

پایداری بود ، سرافرازی ...

هرکجا گل دمد ز ِ خاک آنجا ...

زندگی جاری است در دلها ...

همه اینها که برشمردم من ...

همه مفهوم  ِ زندگی سازد ...

لیک این طاغی ِ پلید ، بشر ...

همه رسم ِ جهان براندازد ...

گر به دریا رود خروش آرد ...

گر به کوهی رود ز ِ هم پاشد ...

همه هستی بدون ِ او زیباست ...

ورنه هرجا که او رود به فناست ...

" Written By Me "

/ 2 نظر / 11 بازدید
سعیده

سلام ميبينم که يه تنوع دادي به وبلاگت اما... مؤفق باشي دستت واقعاً بابت جزوه کامپيوتر دردنکنه همين جاهم ازتو هم از سارا تشکر ميکنم.

الهام

اين اما .... رو نفهميدم [ناراحت] در ضمن بابا اين حرفا چيه ؟!! وظيفه ست...