این کرخت شدن  ِ گاه به گاه  ِ پاهایم

شاید یک بیماری باشد، شاید هم نه !

اما این کرختی  ِ همیشه گی  ِ قلبم

حتما یک بیماری ست

مزمن و خطرناک !

می دانم ...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
دست یخی

دست اما نه از جنس یخ...