مرگ آن نیست که می پنداری ...


ساکت و سنگین و سرد و سیاه ...


خلا ِ بودن ِ ما در هستی ...


یا جدا کردن ِ خورشید و گیاه ...


نقطه ی ختم به نابودی ِ خود بنهادن ...


یا مجازات ِ پر از وحشت ِ انجام ِ گناه ...


مرگ شاید خود ِ احساس ِ رهایی باشد ...


یا که پاسخ به سلام ِ تو به ماه ...


مرگ شاید محک ِ بازی ِ این دیر ِ خراب آباد است ...


یا که بیرون شدن از چاله ، ز ِ چاه ...


مرگ شاید همه اینها یا هیچ ...


هرچه باشد ، روزی باید بنهاد قدم در این راه ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
سعیده

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزاد زیست . ( شهید دکتر علی شریعتی )[تعجب]