تنها همین چند کلمه ...

هر روزی که می گذرد
هر ساعتی که سپری می شود
هر دقیقه ای که بی صبرانه در پی حرکت ثانیه شماری بی مقصد گام برمی دارد
همه و همه مرا به یاد  ِ تو می اندازد
به یاد  ِ خود می اندازد
به یاد  ِ او می اندازد
به یاد  ِ همه گانی که نمی شناسمشان
به یاد  ِ همه گانی که نمی شناسندم
و به یاد  ِ کسی که گمان می کردم می شناسمش
.
.
.

دوست ِ من
آیا به راستی  ، بی تصویری  ِ تصویر  ِ قاب هایی تهی از هر تصویر
تنها حکم  ِ نامخدوش  ِ رنگ و رو رفته گی بود ؟

 

/ 0 نظر / 13 بازدید