دلم گرفته ای دوست ...

 

خواب بودم وقتی آمد .

مانند ِ همیشه، نوزادوار، بی دریغ خواب را در آغوش کشیده بودم ؛

مثل  ِ همیشه بعد از ساعت ها اشک، چشمان ِ بی گناهم آرام گرفته بودند ؛

پاورچین پاورچین آمد ...

اول پِلک هایم را گشود ؛

در سفیدی  ِ بی دریغش چه را می جست ؟!

بعد نوبت  ِ لب ها بود ؛

دست ها ؛

پاها ؛

قلبم ...

کوله بارش را پر کرد و رفت

دزد  ِ آرامش ...!

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
عاشق کوهستان

سلام[گل]