تاب می خورَد گیسویم در پریشانی  ِ بادی سر به هوا؛

تاب می خورَم میان  ِ دستان  ِ زنده گی، بی تقلای سکون؛

...

موهایم پریشان می شود ؛

و زنده گیَم سرگیجه ای عجیب؛

...

حالا تو هِی بگو چقدر زیبا می شوی

وقتی باد میان  ِ موهایت لانه می کند

...

/ 4 نظر / 15 بازدید
..

چقدر...

یخ

چقدر زیبا می شوی...

الهام

یادم نمی رود چه بیست و یک ساله گی بی نظیری داشتم سخت صوبر و شگفت گذشت و من هنوز هم بیست ویک ساله ام باورش می کنی می دانم نویسا بمانی هم بزرگ و هم کودک بازهم بیست ویک ساله می شوی

ماریا

و هی سرگیجه ای عجیب تو را زیبا تکرار میکند.