آنجا که غصه دارند ، مردم ز بیش و کم
 هر خنده وامدار ِ هزاران ، هزار غم
 آنجا که می خرند ، دلها به نرخ ِ زر
  دلهای پاک را ، آید همی ضرر
 آنجا که اعتماد نوعی حماقت است 
وقتی که دوست هم ، عهد ِ تو را شکست
آنجا که حق ِ توست ، تنها سکوت و بس
 فریاد اگر زنی ، کیفر تو را قفس
آنجا که اینهمه ، شر و بلا به پاست
تنها بقای ما ، ناچار خود فناست
بس کن ، نگرد نیست ، آن آرمان جهان
                              آنجا که باشد از ، شادی همی نشان                           
                                                                                         "Written By Me"  
                                                                                            
/ 0 نظر / 13 بازدید