اشتباه ... !

 

اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

آنگاه که دستانت در دست  ِ کسی ست و چشمانت گره خورده ی گناهکار  ِ نگاه های

دیگران

آری ، اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

تنها به خودت خیانت کرده ای

به دل  ِ دلال  ِ دیوصفتت ... !

اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

آنگاه که دوستت می دارم - گرانبهاترین کلام  ِ جهان - را نثار  ِ معصومیت  ِ کسی

می کنی

و بسترت آلوده ی محقر و پلشت  ِ هم خوابگی  ِ بدون  ِ عشق با دیگرکسان است

آری ، اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

تنها به خودت دروغ گفته ای

به نامت - آنگاه که انسان خطابت کردند ... ! -

اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

آنگاه که واژه واژه های پاک را قربانی  ِ ظاهرنمایی هایت می کنی و در خلوت ، محصور  ِ

محقرترین  ِ حصارهایی

و ارزش را در ترازوی زمزمه و نگاه  ِ دیگران می سنجی

تا مباد آنگونه که هستی بشناسندت

آری ، اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

تنها خودت را فریب می دهی

که وجودت سراسر فریبی می شود فزاینده از ظاهرنمایی و ترس ...!

اشتباه نکن

نه !

هیچ کس ...

آنگاه که مسئولیت  ِ واژه ها و رفتارت را ، با یک یادم نمی آید  ِ آسان نادیده می انگاری

و درست در همان لحظه

آری ، درست در همان لحظه که لبخند  ِ فاتحانه ی هوشمندی دروازه های دهانت را

می گشاید ؛

آری ، درست در همان لحظه بیندیش

که نه !

هیچ کس ...

تنها خودت و تنها خودت بودی که خودت را لگدمال کردی

و بی آنکه حتی نیم نگاهی هم به زیر  ِ پایت بیندازی ، از کنار  ِ روح  ِ مرده ات رد شدی

و سکه ای نثارش کردی ....

 

پی نوشت >> ...

/ 5 نظر / 24 بازدید
ساجده

اشتباه نکن !!!! زیبا بود سبز باشی عزیز[گل]

حمید شرفی

سلام. "شاید فردا" بعد از قرنی به روز شد. منتظر قدم و قلمهای مهربانتان هستم

امید.ر

و به قول فروغ: "ما مثل مرده های هزاران ساله به هم می رسیم و آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت کرد..." سرد و صریح و کوبنده می نویسی... (سرد به معنی مثبتش، نه ... !!) پاینده باشی...