ساکت و آرام به تماشای زنده گی ام نشسته ام

چون چشمان ِ زنی بی پناه ،

که زبانه های آتش را بر خانه ی نیم سوخته اش . . .

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
رامین

... اما زمین بار دیگر زنده میشود و سرنوشت تو از کائنات جدا نیست پس همچنان در سیر و سفر باش و اگر چندان شاد و سرخوش نیستی نومید و دل شکسته نیز مباش امیلی برونته