ما همه جنایتکاریم ...

آنکه دوست می دارد جنایتکار است

آنکه دوست داشته می شود جنایتکار است

آنکه می بوسد جنایتکار است

آنکه بوسیده می شود جنایتکار است

آنکه به خنده ای عقلی را زایل می کند جنایتکار است

آنکه عقلش به خنده ای زایل می شود جنایتکار است

آنکه حقیقت را بلغور می کند جنایتکار است

آنکه حقیقت بلغور شده را به خوردش می دهند جنایتکار است

آنکه احساساتش را ارزانی  ِ دیگران می کند جنایتکار است

آنکه احساسی را به جان می خرد جنایتکار است

آنکه عشق می ورزد جنایتکار است

آنکه لایق عشق ورزیدن است جنایتکار است

آنکه به صدایی خودش را فراموش می کند جنایتکار است

آنکه آن صدا را به او ارزانی می دارد جنایتکار است

آنکه زندگی می کند جنایتکار است

آنکه نفس می کشد جنایتکار است

آنکه می نویسد جنایتکار است

آنکه واژه را قربانی می کند جنایتکار است

آنکه قربانی ست جنایتکار است

آنکه به مسلخ می رود جنایتکار است

و آنگاه که سر بریده می شود ، تا اینهمه کثافت ، دوستی ، لبخند ، حقیقت ،

عشق ، احساس ، زندگی ، نفس ، واژه را به فراموشی بسپارد ، یکسر پاک می شود

.

.

.

آری ، ما ، همه ، من و تو ، جنایتکاریم ، تا آنگاه که به مسلخ برویم ...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
بهار

و انکه می اورد و می میراند کیست؟ جواب این همه جنایتو کی میده؟ هیچ کس...................... زیبا بود موفق باشی