ای که گویند حاکمی و حکیم ...
قاضی بی غرض ، عظیم و رحیم ...
حال دنیا بپرسی ار بد نه ...
لیک چندیست گشته است تبه ...
چند چیزی عوض شده اینجا ...
کم کمک می رویم ، رو به فنا ...
این دیاری که آدم و حوا ...
بفرستادی از برای خطا ...
خوب تنبیه بود بر ایشان ...
تا نباشند سست در ایمان ...
لیک دارم من این سوال از تو ...
از چه دنیا تباه شد از نو ...
از چه قربانیان فاجعه ایم ...
یار دزد و شریک قافله ایم ...
چند وقتی جهان دو نیم شده ...
عده ای مرده ، عده ای زنده ...
مردگانی که زنده در ظاهر ...
در لباس ِ بشر ولی قاطر ...
قاطرانی که هستی بی رحم ...
کرده آنها ز ِ بار دنیا خم ...
تو اگر می شنیدی این همه را ...
از چه دنیا به خود نهاده رها ...
این که گفتم فقط شکایت بود ...
گرچه می دانمش ندارد سود ...
خب دگر بس کنم من این قصه ...
تو نکن ذهن بیش از این خسته ...
حرف ِ من گرچه شد تمام اما ...
نرسیدم به پاسخم ابدا ...

"Written By Me"

/ 2 نظر / 11 بازدید
سعیده

شاید اگه یه کم به خودمون فکر کنیم و خودمون رو درست کنیم دیگه این همه مشکل توی دنیا نداشته باشیم, منظورم کس خاصی نیست تک تک-ما آدمها رو میگم چون این ماها هستیم که دنیا رو خوب یا خراب میکنیم پس به نظر شما بهتر نیست بشینیم خودمون دنیامونو درست کنیم ودیگه این همه به خدا سخت نگیریم!!!

الهام

خب بعضي وقتا آره. ولي گاهي اوقات هم حقي واسه انتخاب وجود نداره ! جبر !!!!!