بدون  ِ تاس تخته نرد بازی می کنیم

 بدون  ِ رویا خواب می بینیم

بدون  ِ چاقو زخم می زنیم

بدون  ِ آهنگ می رقصیم !

آنوقت هنوز درگیر  ِ چرا و شاید و باید و چگونه ای ؟

خوابگردها به گم شدن محکومند ...!

/ 1 نظر / 13 بازدید
سیب

چه اتهام بی رحمی من ٍ خوابگرد گم هم نمی شوم