پشت این میز ، من ، قلم در دست ...

پشت ِ این میز ، من ، قلم در دست

می نویسم ز ِ هرچه نیست و هست

هرچه چیز ِ قشنگ و خوب که نیست

هرچه چیز ِ پلشت و زشت که هست

می کشم خط به روی بود و نبود

من ِ شاعر ، من ِ خیال پرست

قلمم ترجمان ِ غم هاییست

کز ازل بوده ، تا ابد هم هست

درد ِ من ، درد ِ تو ، دوا هم نه ...

دردها ، مارهای زنگی ِ مست

غم ِ چشمان ِ یک پدر - تشویش -

از غم ِ نان ِ کودکان دل ریش

کودکی بی گناه در بستر

مانده عمرش دقایق ِ آخر

غم ِ خانه به دوش ِ سرد و صبور

بسترش پله های سرد و نمور

درد ِ تقدیرهای بی تغییر

درد ِ فریادهای بی تاثیر

درد ِ تنهایی ِ همه دنیا

من و تو ، ما ، تمام ِ انسانها

دردها ، مثل ِ کوچه ی بن بست

از ازل بوده تا ابد هم هست

دردها ، مارهای زنگی ِ مست

پشت ِ این میز ، من ، قلم در دست

می نویسم ز ِ هرچه نیست و هست...

/ 2 نظر / 17 بازدید
آزاده هاظمي زاده

حرفهايي كه از دل برآيد بر دل نشيند... اما تلاش كنيد و مطالعه كه اين حرفهاي دل را به زباني صحيح و خاص خودتان بيان كنيد موفق باشيد خوب مهربان