خسته ام ...

 

شب خسته است ؛

بگذار بخوابد

شاید خواب ستاره ببیند

. . .

بخواب شب  ِ خسته . . .

/ 4 نظر / 23 بازدید
سیب

تو نیز بپر در آغوشش خوابت خواهد کرد

viv0

سلام الهام جوون .. خووبي؟؟ كلي دلم واست تنگ شده هاني جووونم ... چه خبرا ؟؟ چي كارا مي كني ؟؟ متنت خيلي زيبا بوود.......من هم دلم ماه مي خواد.....نه اين ماه تاريك...... [قلب]