وای از آن روزی که از سودای فردا

می رود بر باد کاخ آرزوها

وای از آن روزی که سودای خیانت

می کند غوغا به پا در باغ دلها

 وای از آن روزی که غفلت می کند

در ذهن ِ ما صد ریشه برپا

وای از آن روزی که در آن گنج و مکنت

دار ِ خوبی را کند روزی مهیا

وای از آن روزی که من ها ما نباشند

و همه ماها شود قربانی ِ من گفتن ِ ما

وای از آن روزی که گردون هم بچرخد

 به کام ِ این ریاکاران ، دنی قلبان ، دغلها

 وای گفتن را نباشد هیچ سودی

لیک من ، آزرده دل ، آشفته جان ، بیهوده خاطر ...

می ندانم که چه گویم غیر ِ افسوس و دریغا ....

 

                                                                                                       

                                                                                         "Written By Me"  

 

/ 0 نظر / 9 بازدید