زندگی

 


روز  ِ پرهیاهو ، روز  ِ نشاط ، روز  ِ زندگی بخش ؛

روز  ِ سکوت ، روز  ِ رخوت ، روز مردگی

روز  ِ روشن ، روز  ِ پرطراوت ، روز  ِ گرم ؛

روز  ِ تیره ، روز  ِ خسته ، روز  ِ سرد

روز  ِ پاک ، روز  ِ پرشکوه ، روز  ِ پرعظمت ؛

روز  ِ پلشت ، روز  ِ پایمال شده ، روز  ِ حقیر

دریغا که بین تناقض  ِ این خطوط ، زندگی نهفته است

.

.

.

من نهفته ام ... 

/ 0 نظر / 11 بازدید