دگر اینجا به مردی هیچ مردی را نشانی از مروت نیست ...

دگر کس را به خوبی ، مهربانی هیچ الفت نیست ...

دگر اینجا همه دلهای ما سنگ است ...

دگر ره توشه ای اینجا نمانده ....

دگر ره ها همه بن بست ِ بن بست است ...

و ما ایمان بیاوردیم کل ِ آسمان ها هم همین رنگ است ...

زمان باید دمی از رفتن و رفتن بیاساید ...

نقاب ِ سالیان از چهره بزداید ...

و آن دیگر رخش را نیز بر ما نیک بنماید ...

ولی افسوس اینها آرزویی دور و رویایی خیال انگیز می باشد ...

و این گردون مثال ِ پیشترها بس ملال انگیز می باشد ...

و این تردید ِ زیبای هزاران سالیان ِ ما ...

کم و کم کم برای ما یقین شد تا ...

غریوی بس رسا از دل برآریم و به جد گوییم :

دگر ره ها همه بن بست ِ بن بست است ...

و ما ایمان بیاوردیم کل ِ آسمان ها هم همین رنگ است ......

/ 0 نظر / 11 بازدید