خسته گی

انسان ها خسته اند
انسان های فرتوت
انسان های پشت خمیده ی پاپتی
انسان های لثه آماس کرده ی له شده زیر  ِ بار  ِ زنده گی
انسان های پوست چروکیده ی پشیمان
انسان های رنگ پریده ی روروایتی
.
.
.
آری ا نسان ها خسته اند
و همه چیز از وقتی آغاز شد
که جز انگشت شماری ، انسان ها از انسان بودن خسته شدند ...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید